Podvojné účtovníctvo

Kontaktujte nás ohľadom cien za poskytnuté služby:
Mitros – Marta Smoláková
Mob: 0905 524 426
Email: info@mitros.sk

zaúčtovanie účtovných zápisov podľa pripravených účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002 Z.z.
priebežné informácie o hospodárskom výsledku, spracovanie mesačných uzávierok
evidencia záväzkov, pohľadávok a majetku
Účtovné poradenstvo - zahŕňa :
poradenstvo z obsahu zákona o účtovníctve v týchto oblastiach
postupy účtovania v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
účtovné sústavy, účtovné doklady, zápisy a účtovné knihy
účtovná závierka
spôsoby oceňovania
i nventarizácia majetku a záväzkov
úschova účtovných písomností
spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
prechod z jednoduchého na podvojne účtovníctvo bezplatne

DPH:
Kompletné vypracovanie DPH výkazov pre štvrťročných alebo mesačných platiteľov.

Ostatné služby pre Podvojné Účtovníctvo

Spracovanie mzdovej agendy na 1 pracovníka
Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty
Daň z Príjmu Právnických Osôb (DPPO), cena zahŕňa :
- vypracovanie výkazu ziskov a strát
- vypracovanie cash-flow
- vypracovanie súvahy
- daňové priznanie
- príloha k účtovnej závierke

Kontaktujte nás ohľadom cien za poskytnuté služby:
Mitros – Marta Smoláková
Mob: 0905 524 426
Email: info@mitros.sk


Jednoduché účtovníctvo

Ostatné

Na tomto mieste nájdete všetky informácie pohromade a môžete si ich pohodlne vytlačiť.