vedenie účtovníctva vrátane účtovnej osnovy, počiatočných stavov, súvahy, výkazu ziskov a strát
priebežné informácie o hospodárskom výsledku, spracovanie mesačných uzávierok
účtovanie a evidencia dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH podľa potreby klienta
evidencia majetku, záväzkov a pohľadávok
vypracovanie dani z príjmu právnických a fyzických osôb
mzdy a personalistika s kompletnou evidenciou
vypracovanie štatistických a ostatných výkazov
ekonomické, finančné a daňové poradenstvo
ostatné doplnkové služby týkajúce sa účtovníctva a financií firmy

upozornenie klienta pri zmenách zákonov, aplikovanie zmeny
účtovné poradenstvo pri vzniku firmy
sprostredkovanie auditu
sprostredkovanie daňového poradcu
kontrola vedenia účtovníctva (poradenstvo, upozornenia na zmeny zákonov, atď)
spracovanie účtovníctva za minulé účtovné obdobie
iné, podľa požiadaviek klienta...

Na tomto mieste nájdete všetky informácie pohromade a môžete si ich pohodlne vytlačiť.