O Firme:

Firma poskytuje kompletné vedenie a spracovanie jednoduchého aj podvojného účtovníctva fyzickým aj právnickým osobám v zmysle Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., pomocou ekonomického softvéru na základe predložených dokladov.

Firma Mitros stavia na skúsenostiach a dlhoročnej praxi majiteľa v odbore účtovníctva a daní. Firma sa usiluje o stabilné postavnie na slovenskom trhu a jej zamestnanci sa každoročne zúčastňujú na rôznych seminároch a workshopoch ohľadom zmien a úprav v účtovníctve, daniach a iných ekonomických náležitostiach, aby zaručili kvalitu a aktuálnosť poskytovaných služieb.

Poskytujeme svoje služby 25 až 30 firmám každý rok. Účtovnícke služby poskytujeme flexibilne spoločnostiam vo všetkých oblastiach hospodárstva, bez ohľadu na veľkosť firmy alebo počet zamestnancov.

Medzi našich klientov patria alebo patrili firmy z týchto oblastí:

stavebná činnosť, reštauračné zariadenia, špedičná činnosť, distribúcia, nákup a predaj tovaru, súkromný lekári, poľnohospodárska činnosť, prenájom budov, sprostredkovanie, servisná činnosť, dovoz a vývoz tovaru, cestovné kancelárie, poradenstvo, vývoj elektronických zariadení, a iné...

Ponúkané služby

vedenie účtovníctva vrátane účtovnej osnovy, počiatočných stavov, súvahy, výkazu ziskov a strát
priebežné informácie o hospodárskom výsledku, spracovanie mesačných uzávierok
účtovanie a evidencia dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH podľa potreby klienta
evidencia majetku, záväzkov a pohľadávok
vypracovanie dani z príjmu právnických a fyzických osôb
mzdy a personalistika s kompletnou evidenciou
vypracovanie štatistických a ostatných výkazov
ekonomické, finančné a daňové poradenstvo
ostatné doplnkové služby týkajúce sa účtovníctva a financií firmy

upozornenie klienta pri zmenách zákonov, aplikovanie zmeny
účtovné poradenstvo pri vzniku firmy
sprostredkovanie auditu
sprostredkovanie daňového poradcu
kontrola vedenia účtovníctva (poradenstvo, upozornenia na zmeny zákonov, atď)
spracovanie účtovníctva za minulé účtovné obdobie
iné, podľa požiadaviek klienta...

Cenník


Kontaktujte nás ohľadom cien za poskytnuté služby:
Mitros – Marta Smoláková
Mob: 0905 524 426
Email: info@mitros.sk

Podvojné účtovníctvo

zaúčtovanie účtovných zápisov podľa pripravených účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002 Z.z.
priebežné informácie o hospodárskom výsledku, spracovanie mesačných uzávierok
evidencia záväzkov, pohľadávok a majetku
Účtovné poradenstvo - zahŕňa :
poradenstvo z obsahu zákona o účtovníctve v týchto oblastiach
postupy účtovania v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
účtovné sústavy, účtovné doklady, zápisy a účtovné knihy
účtovná závierka
spôsoby oceňovania
i nventarizácia majetku a záväzkov
úschova účtovných písomností
spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
prechod z jednoduchého na podvojne účtovníctvo bezplatne

DPH:
Kompletné vypracovanie DPH výkazov pre štvrťročných alebo mesačných platiteľov.

Ostatné služby pre Podvojné Účtovníctvo

Spracovanie mzdovej agendy na 1 pracovníka
Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty
Daň z Príjmu Právnických Osôb (DPPO), cena zahŕňa :
- vypracovanie výkazu ziskov a strát
- vypracovanie cash-flow
- vypracovanie súvahy
- daňové priznanie
- príloha k účtovnej závierke

Jednoduché účtovníctvo

zaúčtovanie účtovných zápisov podľa pripravených účtovných dokladov v zmysle zákona 431/2002 Z.z.
priebežné informácie o hospodárskom výsledku, spracovanie mesačných uzávierok
evidencia záväzkov, pohľadávok a majetku
Účtovné poradenstvo - zahŕňa :
poradenstvo z obsahu zákona o účtovníctve v týchto oblastiach
postupy účtovania v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva
účtovné sústavy, účtovné doklady, zápisy a účtovné knihy
účtovná závierka
spôsoby oceňovania
inventarizácia majetku a záväzkov
úschova účtovných písomností
spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
prechod z jednoduchého na podvojne účtovníctvo bezplatne

DPH
Kompletné vypracovanie DPH výkazov pre štvrťročných alebo mesačných platiteľov.

Ostatné služby pre Jednoduché Účtovníctvo
Spracovanie mzdovej agendy na 1 pracovníka
Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
Vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty

Daň z Príjmu Fyzických Osôb, cena zahŕňa :
- vypracovanie výkazu o príjmoch a výdavkoch
- vypracovanie výkazu o majetku a záväzkoch
- daňové priznanie

 

Ostatné

Štatistické výkazy (jednorázové, mesačné, kvartálne, ročné a iné)

Daňové priznanie pre zamestnanca, závislá činnosť

Ekonomické, finančné a daňové poradenstvo

- Cena za ekonomické, finančné a daňové poradenstvo vypracované a potvrdené daňovým poradcom, alebo audítorom bude stanovená dohodou.

Ceny za poskytnutie ostatných príležitostných (ad-hoc) služieb budú stanovené individuálne po dohode s klientom a na základe požiadaviek a náročnosti danej služby. Napríklad: kontrola vedenia účtovníctva, vystavovanie faktúr, evidencia skladového hospodárstva, príkazy na úhradu, atď.


Kontaktujte nás ohľadom cien za poskytnuté služby:
Mitros – Marta Smoláková
Mob: 0905 524 426
Email: info@mitros.sk

 

Kontakt:

Názov: MITROS – Marta Smoláková
Adresa: Rajecká 20, 821 07 Bratislava

Office/post: Rajecká 20, 821 07 Bratislava
Email: info@mitros.sk

Mob: 0905 524 426
Ičo: 32098804
Dič: 102577220